Velkommen til Søparken

Grundejerforeningen

Haveaffald-containerordning

Grundejerforeningen sørger for containere til haveaffald. Der opstilles en container i hvert vænge hvert forår i weekenden efter påske og om efteråret i weekenden efter skolernes efterårsferie. Information sendes ud via Grundejerforeningens lukkede facebook gruppe og via mail.

Stamvejen

Stamvejen ned igennem Søparken er offentlig vej og alle vængerne er privat vej. Odense Kommunes Park- og Vejforvaltning sørger for renholdelse, vedligeholdelse af fortove og snerydning på selve stamvejen. De sørger også for slåning af græsområder, vedligeholdelse af beplantning på de omkringliggende stier, grønne områder og legepladsen.

Kontakt og sociale medier

Søparken har en lukket facebookgruppe som du som ejer at velkommen til at blive medlem af, Facebook siden hedder

Grundejerforeningen Søparken Odense.

Her udveksles selvfølgelig stort og småt og ligesom bestyrelsen sender informationer ud der vedrører alle.

Grundejerforeningen har mailadresse, hvor du er velkommen til at  kontakte bestyrelsen. Vi beder dig holde bestyrelsen ajour med din mail såfremt du skulle ændre mailadresse.

Generalforsamlinger

Der afholdes generalforsamling for Grundejerforeningen og Antenneforeningen hvert år i løbet af marts måned. Generalforsamlingen afholdes normalt i Hjallese forsamlingshus, Hjallesegade 31, 5260 Odense S.

Forslag til Søparken Grundejerforening, der ønskes behandlet og evt. vedtaget på generalforsamlingen er meget velkomne og bedes send til bestyrelselsen’s mail eller indleveret direkte til formanden. Forslag skal indleveres senest 31.12. for at komme med på forårets generalforsamling.

Nabohjælp

Søparken er med i Nabohjælp. Mere end 50% af beboerne er tilmeldte, og vi har tilladelse til at opsætte tydelig Nabohjælpsskilte på stamvejen og ved alle stier indtil vængerne. Beboerne signalerer ligeledes ved brug af nabohjælp skilte på postkasserne. Vi som beboere, mener klart at det har haft en positiv effekt på antal af indbrud.

Vi beder dig derfor også at tilmelde dig som beboer til Nabohælp  

og hente klistermærker til bl.a. postkasse og eventuelt andre materialer ved tryk på dette link


Sne-og vejfonden

Snerydning

Grundejerforeningen har aftale med entreprenør omkring snerydning af vængerne når sneen ligger for højt.

Fortove skal den enkelte grundejer selv sørge for at rydde og gruse forsvarligt i henhold til almindelig gældende regler

Asfaltbelægning i vængerne

Af sne- og vejfondens midler udføres mindre asfaltarbejder løbende i vængerne efter bestyrelsens skøn.

Rensning af vejbrønde

Vejfonden anvendes også til rensning og vedligeholdelses af alle kantstensbrønde i de private vænger. Disse bliver renset hvert 3. år. senest i eftersommeren 2019.

I vores allesammen interesse henstilles beboerne på det kraftigste til IKKE at tage riste af disse kantstensbrønde og bruge brøndene til affald. Der er desværre ved seneste rensning blevet konstateret at brøndene er anvendt til : betonslam, asfaltrester, sten og mursten, træklodser og hækaffald.

Da vi selv skal betale for vedligeholdelse og rensning bør dette selvfølgelig undgåes.